REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  FatBat.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy FatBat.pl, dostępny pod adresem internetowym www.fatbat.pl prowadzony jest przez spółkę działająca pod firmą GD Europe sp.. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) przy ulicy Chabrowa 6A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676216 o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 836-186-45-65, REGON 367171674.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży/o świadczenie usług z Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
 4. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Zakazuje się Użytkownikom zamieszczania treści bezprawnych.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca (także „Usługodawca”) – GD Europe sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) przy ulicy Chabrowa 6A,  kapitał zakładowy 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676216, posiadający numer NIP: 836-186-45-65,  REGON: 367171674  dokonujący w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fatbat.pl umożliwiający zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług na odległość.
 3. Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, nabywający lub zamierzający nabyć Produkty lub Usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) dokonująca w Sklepie zakupów lub nabywająca w Sklepie Usługi niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, przy czym Przedsiębiorca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 6. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Nabywcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

10. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usług drogą elektroniczną.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. r 144. poz 144, poz 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników.

12. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość, określające rodzaj i liczbę Produktów/Usług będących przedmiotem Umowy.

13. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.

14. Ebay - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej ebay.de przez GDEUROPE.

15. Amazon - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej ………….. przez ……...

16. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

17. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług.

18. Konto - konto Użytkownika w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

19. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

20. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

21. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty/Usługi do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów/Usług. przeliczenia wartości Produktów/Usług zgromadzonych w Koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Akceptacja Regulaminu następuje w odniesieniu do:

1)    Czynności wymagających założenia Konta - z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

2)    Czynności niewymagających założenia Konta, z chwilą dokonania pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania przez Użytkownika z zasobów Sklepu, które nie wymagają założenia Konta.

 1. Integralną częścią Regulaminu jest dokument polityki prywatności, znajdujący się na stronie Sprzedawcy pod adresem https://fatbat.pl/prywatnosc,p6.html
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż/świadczenie usług odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów lub Usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o której mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia Regulaminu przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w:

1)    Kodeksie Cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zmianami);

2)    Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z zm.);

3)    Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104 ze zm.);

4)    Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu; w przypadku zmiany danych Użytkownika bądź zmiany osób upoważnionych do działania w imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną, Użytkownik powinien zaktualizować dane przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

10. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

12. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)    prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b)    akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz realizacji wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy) może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do reprezentowania tego podmiotu w chwili dokonywania tych czynności.
 2. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 4. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkt lub Usługę, które zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów/Usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów/Usług lub usuwanie ich z Koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Produktów/Usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a)       adresu dostawy,

b)      sposobu dostawy,

c)       sposobu dokonania płatności za Produkt/Usługę.

 1. Zamówiony Produktów/Usługa będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z  ust. 3 powyżej.
 2. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz polityce prywatności.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 4. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.
 5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta taka Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 6. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Nabywca obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

10. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Nabywcę podczas składania Zamówienia.

11. W przypadku zamówienia Produktów/Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

12. W przypadku zamówienia Produktów/Usług o różnych terminach dostawy, Nabywca ma możliwość żądania dostarczenia Produktów/Usług częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów/Usług po skompletowaniu całego Zamówienia.

13. Początek biegu terminu dostawy Produktu/Usługi do Nabywcy liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

14. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Produktu/Usługi, Produkt/Usługa będzie gotowy do odbioru przez Nabywcę w terminie wskazanym w opisie Produktu/Usługi. O gotowości Produktu/Usługi do odbioru Nabywca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy.

 

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Produkty lub zamówione Usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Nabywca może skorzystać z następujących metod płatności:

1)      przedpłata na konto

2)      płatność przy odbiorze

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT. Koszty dostawy Produktu/Usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia Usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Cena podana przy Produktach/Usługach wystawionych w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Produktów/Usług po złożeniu przez Użytkowników Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Nabywcy wystawiane są faktury VAT.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę zgodnie z sekcją SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY ust. 3.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt lub Usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów/Usług z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Produktu/Usługi ze wskazanego miejsca, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy  Produktów/Usług.
 5. Dostawa Produktu/Usługi odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu/Usługi do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu/Usługi (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących Usług i Produktów prezentowanych w Sklepie..
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych  produktów.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Nabywcy rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)                  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b)                  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)                  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d)                  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.
 2. Produktu odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 4. Nabywca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawcę zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte przy zawarciu Umowy, chyba że wyraźnie Nabywca zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym  przypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu  otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe:

1)    gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

2)    po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,

3)    w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

4)    w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5)    w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6)    w przypadku dostarczania prasy,

7)    w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia. Jeżeli Usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 2. O ile nabyty Produkt/Usługa objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana wchodzi w życie:

1)    w przypadku Umów o charakterze jednorazowym z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu

2)    w przypadku Umów o charakterze ciągłym lub okresowym zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu przez dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy. W przypadku Umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.4 Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy:

a)    Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zmianami);

b)    Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z zm.);

c)    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104 ze zm.);

d)    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01-10-2017.

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

                                                                                                                                ......................, dnia ......................

...........................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                                               

....................................................... 

                                                                                                                     nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ………………………zawartej dnia ......................................................., której przedmiotem była sprzedaż następujących Produktów:………………………..………………………………………

 

  Login